• نیبنر (4)

د هیموګلوبین د څارنې سیسټم

د هیموګلوبین د څارنې سیسټم